لیست قیمت

نوع محصولجنسقیمتزمان تحویل
- بنر 10 انس تا عرض 32019,200فوریتیراژ بالای 100 متر لطفا تماس بگیرید
-بنر 13 انس تا عرض 32026,000فوریتیراژ بالای 100 متر لطفا تماس بگیرید
- بنر 10 انس عرض 50035,000یک روز کاریتیراژ بالای 100 متر لطفا تماس بگیرید
چاپ پلات لمینت پلات لمینت براق52,000فوریتیراژ بالای 50 متر لطفا تماس بگیرید
چاپ پلات لمینت پلات لمینت مات58,000فوریتیراژ بالای 50 متر لطفا تماس بگیرید
چاپ اکوسالونتمش52,000فوریتیراژ بالای 50 متر لطفا تماس بگیرید
چاپ اکوسالونتسولیت60,000فوریتیراژ بالای 50 متر لطفا تماس بگیرید
چاپ اکوسالونتاستیکر شیری42,000فوریتیراژ بالای 50 متر لطفا تماس بگیرید
چاپ اکوسالونتاستیکر شیشه ای42,000فوریتیراژ بالای 50 متر لطفا تماس بگیرید
پلات لمینتپلات لمینت براق52,000فوریتیراژ بالای 50 متر لطفا تماس بگیرید
پلات لمینتپلات لمینت مات58,000فوریتیراژ بالای 50 متر لطفا تماس بگیرید
چاپ استیکراستیکر شیری45,600فوریتیراژ بالای 50 متر لطفا تماس بگیرید
چاپ استیکراستیکر شیشه ای42,000فوریتیراژ بالای 50 متر لطفا تماس بگیرید
چاپ فلکسیچینی عرض 420 و 500 سانتی متر65,000فوریتیراژ بالای 50 متر لطفا تماس بگیرید
چاپ فلکسیکره ای عرض 420 و 500 سانتی متر80,000فوریتیراژ بالای 50 متر لطفا تماس بگیرید
چاپ فلکسیچینی تا عرض 32048,000یک روز کاریمتراژ بالای 50 متر لطفا تماس بگیرید
چاپ فلکسیکره ای تا عرض 32065,000فوریتیراژ بالای 50 متر لطفا تماس بگیرید
پلاتپلات لمینت براق52,000فوریتیراژ بالای 50 متر لطفا تماس بگیرید
پلاتپلات لمینت مات58,000فوریتیراژ بالای 50 متر لطفا تماس بگیرید
چاپ بک لایتبک لایت pvc58,800فوریتیراژ بالای 50 متر لطفا تماس بگیرید
چاپ رول آپچاپ سولیت+ رول آپ ساده214,000فوریتعداد بالای 10 عدد لطفا تماس بگیرید
چاپ رول آپچاپ سولیت+ رول آپ بیضی245,000فوریتعداد بالای 10 عدد لطفا تماس بگیرید
چاپ پاپ آپپاپاپ بیضی سایز2*31,631,120فوری
چاپ پاپ آپپاپاپ بیضی سایز3*31,848,400فوری
چاپ پاپ آپپاپاپ بیضی سایز3*42,101,840فوری
چاپ پاپ آپپاپاپ بیضی سایز3*52,366,360فوری