چاپ پوستر-

چاپ پوستر تبلیغاتی

مهر 1395 0

چاپ پوستر یکی از موثرترین ابزارتبلیغاتی محسوب میشود. چاپ پوستر بصورت چاپ یکرو انجام میشود وجهت نصب بر روی دیوار وتابلو اعلانات استفاده میشود. پوستر شامل متن وعناصر گرافیکی است ومخاطب پوستر قشر وسیعی از جامعه است. درهنگام طراحی یک پوستر باید درمرحله اول موارد استفاده آن مورد نظر قرار گیرد. در چاپ پوستر اطلاعات ودیدگاه ویا نگرشی ارائه میشود. چاپ پوستر بایستی درهمان نظر اول مخاطب را به خود جلب کند. درطراحی و چاپ پوستر بایستی تصوير وكلمات به شكل بهینه وبه صورت ویژه باشد.

چاپ پوستر به عنوان ابزاری کار آمد درخدمت تبلیغات پیامی قرار گرفته است. سفارش پوستر ، طراحی پوستر و چاپ پوستر بر اساس مخاطبین پوستر صورت میگیرد وبراساس موضوع، مخاطب ومحل نصب دراندازه های مختلف چاپ میگردد. استفاده از پوستر و چاپ آن بسیار فراگیر شده است که بایستی مراحل سفارش پوستر، طراحی پوستر و چاپ پوستر به شکل مطلوب صورت گیرد ولی از مسایل مهم جهت جلب نظر بالای این رسانه، طراحی و چاپ پوستر است. با نصب پوستر درمعابر و...مخاطبان پیام پوستر را روئت میکنند پس پوستر بايد درزمان کوتاه قابلیت انتقال پیامش را داشته باشد.

مراحل ساخت و چاپ پوستر

 • انتخاب هدف براي پوستر اولین گام است
 • جمع آوري اطلاعات در باره هدف پوستر
 • طراحی پوستر
 • چاپ پوستر

ویژ گی های چاپ پوستر مناسب

 • انتقال پیام توسط پوستر سریع صورت گیرد
 • پیام توسط پوستر به خوبی انتقال یابد
 • پوستر به خوبی برای مخاطب جلب توجه كند

عوامل تاثیر گزار بر انتقال پیام توسط پوستر

 • محل نصب پوستر
 • جنس پوستر
 • چگونگی طراحی و چاپ پوستر

انواع سایز چاپ پوستر

پوسترها درسایزهای متفاوتی تولید میشوند که یکی از رایج ترین سایزهای چاپ پوستر 50.70 است ولی سایز هایی 70.100 ، 60.90 ، 45.60، 35.50 سانتي متر نيز چاپ ميشود.

با توجه به تجهیزات مدرن امروزی درابعاد چاپ پوستر محدودیتی وجود ندارد. چاپ پوستر درتیراژ بالا ازلحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است. محدوديتي در چاپ پوستر درساير ابعاد وتيراژ به دلخواه سفارش دهنده وجود ندارد.

نظرات

  ارسال نظرات

  ارسال