چاپ تراکت تبلیغاتی-

چاپ تراکت تبلیغاتی

مهر 1395 0

نحوه سفارش طراحی و چاپ تراکت هر یک دررسیدن به تراکت مطلوب موثر است. تراکت برگه های تبلیغاتی دراندازه معمولا کوچکتراز A4 میباشند که حاوی تصویر ونوشتار بوده ودر بین مخاطبان توزیع میشوند. این تبلیغات تکثیری مدت زمان تبلیغی کوتاهی دارد ودر آن به مخاطب به طور مستقیم آگهی تحویل داده میشود.

مزایای چاپ تراکت

 • هزینه صرف شده در چاپ تراکت درمقایسه با سایر روشهای تبلیغات کمتر است
 • چاپ تراکت وتوزیع تراکت دربین مخاطبان بدون واسطه وبصورت مستقیم است
 • چاپ تراکت درنسخ بالا صورت میگیرد بنابراین قابلیت توزیع گسترده تراکت وجود دارد
 • چاپ تراکت دروزن پایین است که آن را قابل حمل میکند

درطراحی چاپ تراکت بایستی نکات زیر را درنظر داشت

 • پیام انتقالی درتراکت کاملا مشخص باشد
 • تراکت حاوی نکات مبهم ونامشخص نباشد
 • چاپ تراکت بایستی جذاب باشد وبتواند مخاطب را جلب کند
 • طراحی چاپ تراکت بر اساس اصول طراحی باشد

از تفاوتهای چاپ بروشورو چاپ پوستر با چاپ تراکت وجود مورد چیزهای کلی مانند مکان - نام فروشگاه وتلفن و...در تراکت است درحالیکه در بروشور راجع به اطلاعات جزیی تر اشاره میشود.

از انواع تراکت میتوان موارد زیر را نام برد:

 • تراکت الوان:دارای وزن 70 و80 گرم میباشدو تراکت ارزانی است
 • تراکت تحریر: دارای وزن 80 گرم است
 • تراکت گلاسه

نظرات

  ارسال نظرات

  ارسال