چاپ بروشور تبلیغاتی-

چاپ بروشور

مهر 1395 0

بروشور از تبلیغات چاپی مهم جهت انتقال اطلاعات جزئی وخاص یک کالا یا یک خدمت است ودر حکم کتابچه راهنمای کالا وخدمات میباشد. چاپ بروشور مناسب نیاز به شناخت اصول طراحی وتبلیغات دارد. سفارش بروشور ، طراحی بروشور و چاپ بروشور بایستی مناسب صورت گیرد ومتناسب با نیاز مشتری باشد. چاپ بروشور به دسته های چاپ بروشورساده تک رنگ، سه لتی ساده وچهار یا پنج رنگ تقسیم میشود. یکی ازرایج ترین روشها چاپ بروشور سه لتی است. بروشور نقش اطلاع رسانی دارد ومشخصات کالا و یا خدمت را معرفی میکند ودر مجموع حاوی اطلاعاتی است که برای مشتری مفید است وبرای انتخاب محصول یا خدمت مفید میباشد.از بروشورها برای آموزش نیز استفاده می شود.از تصویر برای جذاب کردن جلد بروشور میتوان استفاده کرد. کاغذ مورد استفاده در چاپ بروشور باید متناسب با بروشور باشدو به سادگی تا بخورد. بروشورها جزء تبلیغات ارزان به حساب می آیند ودر اندازه های مختلف چاپ میشوند. چاپ بروشور جزء چاپ تیراژ بالا محسوب میشود چرا که دربین مشتریان توزیع می شود ورابطه مستقیم با مشتری دارد.

تفاوت چاپ بروشور و چاپ کاتالوگ

ازتفاوت های بین بروشور و کاتالوگ میتوان به میزان اطلاعات موجود درآن ها اشاره کرد بطوریکه کاتالوگ حاوی مطالب کلی است ولی بروشور تمام جزئیات را نشان میدهد. البته طراحی و چاپ بروشور ازطراحی و چاپ کاتالوگ ارزان تر میباشد.

تازدن بروشور

بخشی ار فرایند تولید بروشور تا زدن آن است .تا زدن بروشور باید به گونه ای باشد که طرح کلی واندازه ها حفظ شود.

انواع تا زدن چاپ بروشور

  • تا زدن دروازه اي بروشور
  • تا زدن کتابی بروشور
  • تا زدن مركزي بروشور

نظرات

    ارسال نظرات

    ارسال