شماره حساب های شرکت-

شماره حساب :
80735204
شماره کارت :
5894-6318-9656-7369
نام صاحب حساب : علیرضا میرزائیان

بانک رفاه

شماره حساب :
130-800-5649663-1
شماره کارت :
6274-1211-6901-4701
نام صاحب حساب : علیرضا میرزائیان

بانک اقتصاد نوین
 (021) ۷۷۵۲۴۵۴۰ - ۴۲   ورود / ثبت نام   دفتر کار