شماره حساب های شرکت-

شماره حساب : 80735204
شماره کارت : 7369-9656-6318-5894
نام صاحب حساب : علیرضا میرزائیان

بانک رفاه

شماره حساب : 1-5649663-800-130
شماره کارت : 4701-6901-1211-6274
نام صاحب حساب : علیرضا میرزائیان

بانک اقتصاد نوین